Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti při poskytování služby Kouzelný Sklad. Zejména právní poměry vznikající při uzavření smlouvy o poskytnutí Služby a využívání Služby prostřednictvím Webového rozhraní, popř. prostřednictvím integrace do webového rozhraní jiného provozovatele.

 1. Definice
  1. „Provozovatelem“ myslíme obchodní společnost Magic Stock s.r.o., se sídlem na adrese Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 14318113, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 88641. Provozovatel poskytuje Službu a s ní související podporu nebo údržbu a umožňuje využívání Služby prostřednictvím spolupracujících provozovatelů. Spolupracující provozovatelé jsou osoby odlišné od Provozovatele, kteří nabízejí využití služby a Služba je poskytována v jejich webovém rozhraní. Tito nejsou poskytovatelem Služby, a tudíž nejsou nijak zodpovědní za případné vady, způsobenou škodu ani porušení právních předpisů spojených s poskytováním Službu, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.
  2. „Webovým rozhraním“ myslíme internetovou stránku https://kouzelnysklad.cz a související přidružené internetové stránky, subdomény, v našem vlastnictví, které provozujeme za účelem poskytování Služby.
  3. „Službou“ myslíme softwarovou službu s názvem „Kouzelný Sklad“ dostupnou elektronicky na Webovém rozhraní. Mezi její hlavní funkcionality patří automatické napojení dat dodavatelů na domény našich Uživatelů. Detailní popis Služby je uveden na webovém rozhraní včetně hlavních vlastností Služby.
  4. „VOP“ myslíme tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  5. „Smlouvou“ myslíme smlouvu uzavřenou mezi Vámi jako Uživatelem a námi jako Provozovatelem, jejímž předmětem je možnost užívání Služby za podmínek uvedených na Webovém rozhraní a v těchto VOP.
  6. „Uživatelem“ myslíme Vás jako podnikatele, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  7. „Registrací“ myslíme Vaši Registraci za účelem uzavření smlouvy a užívání Služby. K registraci dochází po zvolení a zadání přístupových údajů do databáze Služby dle instrukcí na Webovém rozhraní. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na Webovém rozhraní se zakládá Váš Uživatelský účet.
  8. „Uživatelským účtem“ myslíme neveřejnou část Služby, která je Vám přístupná po Registraci a aktivaci účtu. Prostřednictvím Uživatelského účtu můžete především kupovat jednotlivé Tarify a využívat Službu v rozsahu zvoleného Tarifu. Případné další funkce Uživatelského účtu jsou uvedeny na Webovém rozhraní.
  9. „Tarifem“ myslíme variantu, ve které je Služba poskytována. Tarify se mezi sebou navzájem liší dle funkcí a jejich limitů uvedených v ceníku na Webovém rozhraní. Přijetí VOP dáváte najevo, že všem výrazům v ceníku uvedeným rozumíte a je Vám známo, jakou konkrétní dílčí službu představují. Dále prohlašujete, že v případě pochybností, Vám byly údaje v ceníku uvedené dostatečně vysvětleny na Váš individuální dotaz před podpisem smlouvy. Pro úplnost uvádíme výčet některých pojmů, které považujeme za stěžejní:
   1. „počet aktualizací“, tím myslíme, kolikrát za den provádí služba zpracování dat napojených dodavatelů;
   2. „počet produktů“, tím myslíme počet produktů pro které jsou službou kalkulovány data, zejména o dostupnosti daného produktu;
   3. „feed“, tím myslíme jakýkoli unikátní samostatný a ucelený zdroj dat od dodavatele;
   4. „počet dodavatelských feedů“, tím myslíme počet feedů, které máme za účelem poskytnutí Služby zpracovat a vytvořit z nich výstupní feed;
   5. „výstupní feed“, tím myslíme námi zpracované dodavatelské feedy za účelem jejich napojení na vaši doménu;
   6. „aktualizační feed“, tím myslíme změnový feed vyjadřující změnu mezi dvěma výstupními feedy odlišujícími se časovým rozestupem;
   7. „přednostní vyřízení požadavku“, tím myslíme, že pokud se obrátíte na naši podporu, Vaším požadavkem se budeme zabývat přednostně před Tarify, které touto dílčí službou nedisponují.
 2. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je poskytování Služby. Její aktuální popis vždy naleznete na Webovém rozhraní a s jejíž povahou a základními funkcemi máte možnost se před výběrem placeného tarifu seznámit prostřednictvím využití bezplatného Tarifu.
  2. Uzavřením smlouvy Vám udělujeme právo užívat Službu v rozsahu a za podmínek uvedených na Webovém rozhraní Provozovatele. Vy se naproti tomu za užívání Služby zavazujete nám zaplatit odměnu ve výši dle Tarifu, který jste si zvolili ve vašem Uživatelském účtu. Výše odměny za jednotlivé Tarify jsou vždy uvedeny na Webovém rozhraní (dále jen „Tarifní cena“).
  3. V rámci jednoho Uživatelského účtu máte možnost využívat Službu ve vztahu k více doménám. Platí, že jedna vložená doména v Uživatelském účtu rovná se jeden Tarif nezávislý na ostatních Tarifech dalších domén vložených pod Uživatelský účet. Výjimku tvoří Tarify, ve kterých je zahrnut větší počet výstupních feedů (dále jen „Vícefeedové tarify“). V tomto případě může být pod jeden tarif zahrnuto více domén, nezbytným předpokladem je, že na tyto domény jsou aplikovány výstupní feedy identického obsahu. Tedy, jednoduše řečeno, námi zpracovaný výstup Vám napojujeme na více domén.
  4. S výjimkou Vícefeedových tarifů tak platí, že Tarify ke každé ze zadaných domén jsou na sobě nezávislé z hlediska počátku období, obsahu služby, jejím limitům i úhradám. Ke každé doméně si tedy můžete zvolit velikost Tarifu, který Vám vyhovuje. Z důvodu uživatelské přívětivosti je správa všech domén podřazená pod jeden Uživatelský účet.
  5. Služba je Uživateli poskytnuta po aktivaci Tarifu, ke kterému dojde v Uživatelském účtu po úhradě Tarifní ceny, v případě bezplatného Tarifu ihned po Registraci po uvedenou zkušební dobu. Služba je aktivní po dobu Tarifního období, které činí jeden měsíc ode dne úhrady Tarifní ceny za měsíc, popř. jeden rok ode dne úhrady Tarifní ceny za rok, (dále společně jen „Období“). Období, na které je Služba uhrazena, je uvedeno v Uživatelském účtu.
  6. Může se stát, že si naši Službu oblíbíte natolik, že Vám zvolený Tarif bude připadat z hlediska jeho funkcí a limitů jako nedostatečný, vyčerpáte ho a budete chtít povýšit na vyšší Tarif. V tomto případě máte možnost po skončení nebo i během Období přejít na vyšší Tarif, a to prostřednictvím zvolení příslušného Tarifu v Uživatelském účtu. V případě přechodu na vyšší Tarif v průběhu již probíhajícího Období Vám bude vyšší Tarif zpřístupněn v okamžiku, kdy uhradíte rozdíl mezi Tarifní cenou nově zvoleného a původního Tarifu za Období. Tuto cenu Vám sdělíme v rámci vystavené proforma faktury, kterou Vám zašleme. Pokud jste zvolili možnost ročního předplatného, rozdíl v Tarifní ceně Vám spočítáme dle počtu měsíců do konce Období se zohledněním zvýhodnění jako v případě, kdy byste byli ročním předplatitelem zvoleného vyššího Tarifu. Rozdílovou cenu Vám zašleme v rámci proforma faktury. Pokud rozdílovou cenu uhradíte, má se za to, že s ní souhlasíte.
  7. V případě, že v daném Období dojde k vyčerpání Tarifu a nebudete chtít využít možnosti zvolení vyššího Tarifu, nebudete mít možnost tyto limitované funkce využívat až do začátku nového měsíčního období, za které bude Služba řádně zaplacena.
  8. Pokud bude po dobu 6 měsíců Uživatelský účet neaktivní, vyhrazujeme si právo uživatelský účet bez náhrady zrušit. Neaktivním Uživatelským účtem se rozumí účet, na který po uvedenou dobu neproběhlo žádné přihlášení a není aktivován žádný Tarif. Zrušením Uživatelského účtu dojde k výmazu všech vašich dat.
 3. Proces uzavření Smlouvy
  1. Uzavření smlouvy je jednoduché. Dojde k němu při Registraci dle instrukcí na Webovém rozhraní vytvořením účtu a zaškrtnutím políčka, kterým vyjadřujete souhlas s poskytováním Služby dle obsahu uvedeném na Webovém rozhraní a s těmito VOP. Vašim kliknutím na tlačítko vedoucí k Registraci bez ohledu na jeho aktuální pojmenování bezvýhradně přijímáte návrh na uzavření Smlouvy a dochází jím k uzavření Smlouvy a vytvoření Uživatelského účtu. Volbou Tarifu za Odbobí jsou následně realizovány jednotlivé opakované dodávky Služby. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení VOP. Kliknutím na tlačítko výslovně souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
  2. Souhlasem s VOP potvrzujete, že jste podnikající osoba, která vystupuje ve vztahu k Provozovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně berete na vědomí, že Vám z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Úhrada ceny
  1. Cena služby je vždy uvedena na Webovém rozhraní.
  2. Jednotlivé Tarify objednáte prostřednictvím jejich zvolení v rozhraní Uživatelského účtu ve vztahu k dané doméně, případně jiným způsobem uvedeným na Webovém rozhraní.
  3. Fakturační údaje budou automaticky vyplněny dle informací zadaných v Uživatelském účtu. Abychom Vám byli schopni fakturu řádně vystavit, musíte údaje úplně vyplnit a v případě změny aktualizovat. V případě neaktuálnosti zadaných údajů neneseme žádnou odpovědnost. V případě, že uvedete v Uživatelském účtu fakturační údaje jiné osoby, máme za to a jsme dobré víře, že máte potřebné zmocnění k zavázání této osoby a k následné úhradě ceny.
  4. Možnosti způsoby úhrady jsou uvedeny v Uživatelském účtu. Platba je možná v oficiální měně České republiky, není-li na Webovém rozhraní uvedeno něco jiného.
  5. Tarif bude zpřístupněn podle způsobu platby. V případě platby online platební kartou bude Tarif zpřístupněn prostřednictvím Uživatelského účtu ihned po obdržení platby. V případě úhrady bankovním převodem zašleme proforma fakturu s platebními údaji a Tarif bude zpřístupněn prostřednictvím Uživatelského účtu do 24 hodin po připsání platby na náš účet. Proforma fakturu na každé další období Vám zašleme předem se splatností pět dní před začátkem nového Období, abyste měli dostatek času k úhradě a Služba Vám nemusela být přerušena.
  6. V případě, že bude v Uživatelském účtu zadána platební karta, souhlasíte s tím, aby byla přednastavena automatická platba, prostřednictvím které bude po provedení první platby docházet k automatické úhradě příslušného Tarifu na každé následující Období. Služba se tedy automaticky prodlužuje o další Období. V rámci automatické platby budou využity údaje platební karty zadané v první platbě. Nastavení platby lze kdykoliv změnit v Uživatelském účtu. Pokud deaktivujete možnost automatické úhrady, budete muset vždy před uplynutím Období řádně zadat platbu na úhradu Tarifní ceny na následující Období na základě zaslané proforma faktury, nebo uhradit jednotlivou platbu platební kartou. V případě, že před začátkem nového Období nebude Tarifní cena uhrazena, poskytování Služby bude do dne její úhrady pozastaveno.
  7. V případě automatické platby bude úhrada Tarifní ceny na další Období automaticky provedena inkasem ke dni splatnosti Služby na nové období, která v případě automatické platby připadá na pátý den před začátkem nového Období. V případě, že inkaso řádně neproběhne, inkaso bude opakována v následujících pěti kalendářních dnech. Pokud inkaso neproběhne ani k prvnímu dni nového Období, dojde k pozastavení služby až do doby, než bude Tarifní cena za nové Období uhrazena.
  8. Veškerá finanční plnění se považují za uhrazená připsáním celé příslušné částky na náš bankovní účet.
 5. Práva a povinnosti spojená s poskytováním a užíváním Služby
  1. K užívání Služby je třeba přístup k síti internet a internetový prohlížeč. Na základě Registrace provedené na Webovém rozhraní můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. Aktivace účtu proběhne zpravidla přes zadanou e-mailovou adresu. Přístupové údaje do Uživatelského účtu máte povinnost uchovávat v tajnosti. V tomto ohledu neneseme odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetí osobou. Informace uvedené při Registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích jste povinni bezodkladně aktualizovat údaje v Uživatelském účtu.
  2. Máte možnost užívat Službu buď v rámci webového rozhraní, popř. umožňujeme užívat službu v rozhraní provozovatele, který Vám poskytuje služby spojené s provozem vaší domény nebo internetového obchodu a který s námi spolupracuje. Seznam spolupracujících provozovatelů uvádíme na Webovém rozhraní. Postup pro integraci Služby do rozhraní jiného provozovatele je popsán v Uživatelském účtu. V případě, že budete mít jakékoliv problémy s integrací do rozhraní spolupracujícího provozovatele, poskytneme Vám potřebnou podporu a součinnost, abychom Vám s integrací pomohli. Vy berete na vědomí, že užití Služby může být dále přizpůsobeno rozhraní spolupracujícího provozovatele. Hlavní funkcionality Služby by měly zůstat zachovány v porovnání s užíváním Služby prostřednictvím vašeho Uživatelského účtu. Nehledě na integraci Služby do rozhraní jiného Provozovatele, nákup Služby, správa Uživatelského účtu, ukončení smlouvy a další související správa poskytování Služby probíhají nadále výhradně v Uživatelském účtu dostupném z Webového rozhraní.
  3. V případě poruchy, nesrovnalosti či chyby, jste povinen nám neprodleně takovou skutečnost oznámit, a to nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na Webovém rozhraní. My uděláme vše pro to, aby byly poruchy, nesrovnalosti či chyby bez prodlení odstraněny. Mimo těchto případů se na nás můžete obrátit na telefonním či emailovém kontaktu uvedeném na Webovém rozhraní, pokud budete potřebovat podporu při využívání Služby. V případě vašeho dotazu uděláme vše pro to, abychom Vám první odpověď na Váš dotaz poskytli do 24 hodin v rámci pracovních dní.
  4. Budeme se snažit, aby Vám byla Služba neustále dostupná a obecně garantujeme dostupnost 99 %. Někdy se ale může stát, že tuto dostupnost nebudeme schopni dodržet a dojde k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Služby ve větším než výše uvedeném rozsahu. K tomu může dojít např. z důvodu aktualizace a údržby Služby, tj. hardwarového a softwarového vybavení, vyšší moci, jednání třetí osoby či některého z Uživatelů. V každém případě se budeme snažit, aby tyto výluky trvaly po nezbytně dlouhou dobu a my Vás na ně dopředu upozornili. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto VOP mimo jiné porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu poskytované Služby, nebo nedostupnost Služby z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami, válečný stav, zákonná omezení vývozu, dovozu, stávky, sabotáže, živelná pohroma a další skutečnosti, které jsme nebyli schopni důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.
  5. Máme právo poskytovanou Službu nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit, a to z jakéhokoliv důvodu. V případě, že by tím došlo k zásahu do Vašeho užívání již uhrazeného Tarifu, vrátili bychom Vám poměrnou část z Tarifní ceny za dané Období.
  6. Aby byla chráněna práva ostatních Uživatelů i ta naše, zavazujete se při užívání Služby jednat tak, abyste škodu nezpůsobili a nebyla narušena práva třetích osob a/ nebo nedošlo k porušení právních předpisů.
  7. Pro vyloučení pochybností potvrzujeme, že máte právo na užívání Služby za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dle aktuálního ceníku dostupného z příslušného Webového rozhraní.
  8. Pokud prostřednictvím Uživatelského účtu bude z vaší strany docházet k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek, máme právo váš Uživatelský účet bez náhrady z rušit. Dále máme možnost zablokovat či odstranit obsah, pokud by byl v rozporu s právními předpisy, nebo těmito VOP. Za účelem šetření domnělých porušení těchto VOP nám dáváte svolení zkontrolovat obsah v Uživatelském účtu. Při využívání Webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
  9. Berete na vědomí, že veškerá práva ke Službě a k jejím jednotlivým částem jsou naším výhradním majetkem. Obsah Webového rozhraní Provozovatele, obsah Služby a webový obsah, který se službou souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, videa, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu.
  10. Služba je dále autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá majetková práva ohledně Předmětu Smlouvy náleží nám jako Provozovateli. Uzavřením této smlouvy Vám udělujeme nevýhradní, Obdobím omezenou licenci k užívání Služby v rozsahu a k účelu dle Smlouvy, a to na území České a Slovenské republiky. Podlicenci jste oprávněni udělit pouze s naším předchozím souhlasem.
  11. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku vyšší moci, nebo z důvodu jeho užití v rozporu s jeho určením.
  12. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit přístup na Webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit škodu, která jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
 6. Trvání smlouvy a ukončení spolupráce
  1. Smlouvu spolu uzavíráme na dobu neurčitou.
  2. Smlouvu máte právo vypovědět s okamžitou účinností kdykoli, a to prostřednictvím zrušení Uživatelského účtu na Webovém rozhraní. V tomto případě nemáte však nárok na vrácení již uhrazené Tarifní ceny za dané Období a nevyužitá část bez náhrady propadá.
  3. My máme právo Smlouvu vypovědět kdykoli z důvodů výslovně uvedených v těchto VOP, nebo z našeho obchodního rozhodnutí. V tom případě Vám zajistíme užívání Služby minimálně do konce Období, na které byla Služba Uživatelem uhrazena. V případě, kdy bychom se rozhodli ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností a Vy byste neměli možnost Službu užívat až do konce Období, na které byla Služba zaplacena, vrátíme Vám poměrnou část z již uhrazené ceny za toto Období, čímž budou nároky mezi námi z titulu předčasného ukončení smlouvy považovány za zcela vyrovnané.
  4. Možnosti ukončení spolupráce se dále řídí dle zákonných podmínek. Zejména je možné odstoupit od smlouvy v případě porušení těchto VOP podstatným způsobem, porušení dobrých mravů a platných právních předpisů. V případě, že od smlouvy odstoupíme z výše uvedených důvodů, nemáte nárok na vrácení ceny a uhrazený Tarif bez náhrady propadá.
  5. V případě, že dojde k ukončení smlouvy, dojde k výmazu vašich dat a nejste nadále oprávněn Službu užívat.
 7. Výhrady
  1. Užívání Služby je na vaše vlastní riziko. Neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny za poskytnutí Službu za měsíc, ve kterém ke škodě nebo újmě došlo.
  2. Neodpovídáme za to, jakým způsobem Službu využíváte. Zejména neneseme odpovědnost za užívání Služby v rozporu s platnými právními předpisy a neplnění či nesprávné plnění zákonných povinností.
  3. Berete na vědomí, že budeme provádět pravidelnou údržbu Služby, Uživatelského účtu a Webového rozhraní. V takovém případě mohou být některé funkce dočasně nedostupné nebo se mohou uživatelsky změnit. Vždy budeme postupovat tak, aby Váš komfort při užívání Služby byl co nejméně omezen. Neodpovídáme však za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která by mohla být důsledkem nemožnosti užití Služby a Uživatelského účtu.
  4. V případě jakéhokoliv problému je naší prvotní snahou zabránit ztrátě nebo poškození dat. Nemůžeme však zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručíme za jakékoliv změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami, činností Uživatele nebo útoky třetích stran.
  5. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Služby nebo v důsledku užití Služby v rozporu s jejím určením.
  6. Při užití aplikace dochází k získávání a zpracovávání údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES označeny jako osobní údaje. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují zásady ochrany osobních údajů.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.
  2. Tyto VOP jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Případné odchylné ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  3. Jelikož je předmětem smlouvy dlouhodobé a opakované poskytování služeb stejného druhu, je Poskytovatel oprávněn v přiměřeném rozsahu VOP jednostranně měnit. V takovém případě bude Uživateli zasláno e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a vztah se bude vždy řídit aktuální verzí VOP, které budou v aktuálním znění vždy dostupné na Webovém rozhraní. Pokud nebude Uživatel se změnou souhlasit, má právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby.
  4. V případě jakéhokoli sporu, týkajícího se využívání Služby se my i Vy zavazujeme vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou.
  5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek či smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek či smlouvy.
  6. Závěrem prohlašujete, že jste si tyto VOP řádně přečetli, jejich obsahu porozuměli a v případě nejasností Vám byl význam veškerých ustanovení a doložek na Vaši žádost dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáte. Dále prohlašujete, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které byste nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.
  7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2022.