Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní společnost Magic Stock s.r.o., se sídlem na adrese Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 14318113, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 88641 (dále jen „Magic Stock“), která je provozovatelem internetových stránek https://kouzelnysklad.cz a dalších přidružených stránek se zavazuje respektovat Vaše soukromí a je si vědoma, jak je důležité chránit osobní údaje jednotlivce, proto při zpracování osobních údajů používá nejvyšší etické a regulační normy. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady a postupy, které vytvořila Magic Stock na ochranu osobních údajů a vyhovění příslušným zákonům o ochraně osobních údajů.

Tyto zásady vydává Magic Stock proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobní údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Magic Stock, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Jaké údaje shromažďujeme

a. Informace, které získáváme přímo od Vás

Shromažďujeme informace přímo od Vás, když se rozhodnete založit si účet na našich webových stránkách nebo v některé z našich mobilních aplikací, telefonujete nám nebo nám zasíláte e-maily, případně nám jinak přímo poskytujete informace. Následující seznam obsahuje příklady informací, které od Vás můžeme shromažďovat:

 • jméno;
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresy atd.);
 • uživatelské jméno a heslo;
 • datum narození;
 • předvolby komunikace;
 • věk a
 • pracovní informace nebo údaje o podnikání včetně oblastí specializace.
b. Informace, které shromažďujeme, když navštěvujete naše weby

Když navštívíte tento web, budeme mít přístup k následujícím typům informací o Vás:

Registrace na webu. Tento web je navržen tak, abyste nás mohli navštívit a prověřit si informace o službách, které nabízíme, aniž byste nám museli poskytnout jakékoliv osobní údaje. Pokud se rozhodnete se zaregistrovat k používání našich funkcí a služeb, budeme od Vás shromažďovat osobní údaje, které mohou být zkombinovány, abychom Vám poskytovali služby či Vámi požadované informace, případně abychom zajistili úplné, aktuální a přesné osobní údaje.

IP adresa. Když navštívíte tento web, zaznamenáme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače. IP adresa neodhaluje Vaši totožnost, ale umožní nám udržovat s Vámi komunikaci, když se budete po webu pohybovat.

Jak vaše údaje používáme

Tím, že nám své osobní údaje poskytnete, souhlasíte, že tam, kde to dovolují místní zákony nebo kde jste souhlasili, že Vám budeme tuto komunikaci zasílat, můžeme tyto informace používat pro následující účely:

 • plnění smluvního vztahu;
 • účetní a daňové účely;
 • zobrazování reklam;
 • reagování na Vaše žádosti;
 • zlepšování úrovně našich služeb;
 • vylepšování obsahu naší komunikace;
 • poskytování užitečných informací o nových a aktualizovaných službách;
 • upozorňování Vás na nové služby;
 • vyhledávání Vašich názorů na naše služby;
 • zvažování Vaší žádosti o zaměstnání;
 • naše vlastní účely správy a zajištění kvality a
 • jiné účely, které mohou být na tomto webu podrobně popsány.

Při používání Vašich osobních údajů se řídíme následujícími pravidly:

a. Omezení

Budeme shromažďovat Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro jeden či více našich legitimních podnikatelských účelů, nebo pokud tak vyžaduje zákon. Osobní údaje budeme shromažďovat pouze zákonnými a čestnými prostředky a ne nepřiměřeně rušivým způsobem.

b. Účel

Při shromažďování Vašich osobních údajů vynaložíme přiměřené kroky, abychom Vás informovali, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jak bude údaje používat pouze pro uvedené primární nebo související sekundární účely.

c. Zpřístupnění

Budeme Vás informovat o organizacích (nebo typech organizací), jímž můžeme zpřístupnit dané osobní údaje, a poskytneme Vám kontaktní údaje pro případ, že byste chtěli mít přístup ke svým osobním údajům, které o Vás máme, nebo potřebovali aktualizovat své osobní údaje či preference.

Jak vaše údaje sdílíme s ostatními

Vezměte prosím na vědomí, že povolené převody osobních údajů třetím stranám nebo jiným obchodním společnostem, které náleží nebo v budoucnu budou náležet do skupiny Magic Stock, mohou zahrnovat převod údajů z jedné země do jiné a mohou také zahrnovat převody do země, kde zákony stanoví jinou úroveň ochrany než zákony Vaší země. V takových případech podnikneme příslušné kroky na adekvátní ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

a. Přidružené společnosti

Osobní údaje můžeme zpřístupnit našim přidruženým společnostem pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Za přidružené společnosti se považují obchodní společnosti již náležící nebo, které budou v budoucnu náležet do skupiny Magic Stock, a které se podílí na správě, rozvoji a servisu poskytovaných služeb.

b. Třetí strany

Můžeme využívat služby poskytované třetími stranami za účelem zkvalitňování služeb, poskytování služeb nových, které mohou vyžadovat zpřístupnění Vašich osobních údajů třetím stranám. Těmi mohou být např. provozovatelé našich informačních systémů; externí odborníci v jednotlivých agendách a poskytovatelé externího poradenství.

Když takové třetí strany zprostředkujeme přístup k Vašim osobním údajům, bude mít povolen přístup pouze pro účely konzistentní s těmito zásadami ochrany osobních údajů a bude se od něj požadovat ochrana Vašich osobních údajů v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů a těmito Zásadami.

c. Vymáhání zákona

Za určitých okolností můžeme být požádáni o vydání Vašich osobních údajů v reakci na soudní příkaz, soudní předvolání, příkaz k domovní prohlídce, požadavek zákona či předpisu. Hodláme spolupracovat v odpovědi na takové požadavky, přičemž podnikneme příslušná opatření, abychom zajistili, že žadatel bude chápat citlivou povahu osobních údajů a/nebo osobních údajů, které může obdržet. Rovněž si vyhrazujeme právo spolupracovat s orgány vynucujícími dodržování zákonů při vyšetřování a trestním stíhání uživatelů, kteří poruší naše pravidla nebo se budou podílet na chování, které je nezákonné či škodlivé pro osoby či osobní údaje, za něž odpovídáme.

d. Podnikové transakce

Vaše údaje můžeme zpřístupnit třetí straně v souvislosti s reorganizací společnosti, fúzí, prodejem, vytvořením podniku se společnou majetkovou účastí, přidělením, převodem nebo jiným disponováním celým naším předmětem podnikání, majetkem nebo akciemi, včetně souvislosti s vyhlášením bankrotu nebo jinými právními ujednáními.

Soubory cookie a ostatní technologie

Využíváme řadu technologií k posouzení způsobu používání našich webů, k přizpůsobení Vašich zkušeností a k poskytování online obsahu přizpůsobeného podle Vašich zájmů, jako jsou internetové značky a soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do Vašeho počítače nebo jiného zařízení, z něhož přecházíte na internet, umístí naše weby. Tyto soubory cookie nám umožní odlišit Vás od ostatních uživatelů našeho webu a zlepšit náš web i Vaše zkušenosti při jeho procházení.

Odkazy na jiné weby

Naše weby mohou rovněž uvádět odkazy na weby, které by mohly být podle našeho názoru pro Vás užitečné a informativní. Obsah těchto webů nepropagujeme ani nedoporučujeme a neneseme odpovědnost za jejich postupy v souvislosti s těmito weby. Doporučujeme Vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte.

Jak informace uchováváme a jaká máte práva

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny. Minimálně po dobu poskytování služeb, dále po dobu, kterou jsme povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste nám případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně. Pokud si přejete mít přístup ke svým osobním údajům nebo pokud požadujete informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme, můžete nás kdykoli kontaktovat. Jako správce údajů máme právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Můžete z legitimních důvodů vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a můžete požadovat jejich opravu a vymazání.

Tam, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání nebude mít vliv na zpracování Vašich údajů na základě Vašeho předchozího souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

V případě pochybností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje shromážděny nebo jakým je zpracováváme, nebo jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit některá ze svých práv, jak je uvedeno výše, můžete se obrátit na ochranaosobnichudaju@kouzelnysklad.cz.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje budeme používat pouze způsobem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů platných v době, kdy byly údaje od Vás získány. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů (například kvůli změnám zákonů o ochraně osobních údajů), a to publikováním revizí na tomto webu. Podnikneme adekvátní a přiměřené akce, abychom v případě potřeby v souvislosti s jakoukoli změnou získali Váš souhlas.

Informace pro obyvatele evropského hospodářského prostoru

V rámci zákonů o ochraně údajů Evropské unie platí, že správcem údajů je jakýkoli právní subjekt, který zodpovídá za ochranu Vašich osobních údajů a napomáhá Vám uplatňovat Vaše práva na ochranu osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami je: Magic Stock s.r.o., se sídlem na adrese Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 14318113, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 88641.

V případě, že to budete považovat za nutné, můžete zadat stížnost u místního úřadu ochrany údajů, pokud se domníváte, že byla narušena Vaše práva na ochranu osobních údajů. Podrobnosti o místním úřadu ochrany údajů získáte zde:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en